Dovolujeme si Vás informovat, že došlo k podpisu Dohody o partnerství mezi ČR a EU, čímž je již zřejmé, jaká bude pro období 2014-2020 náplň práce Místních akčních skupin v České republice.

Podrobnosti lze získat na http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2014/vyjednavani-po-trech-letech-skoncilo-ceska-republika-se-dohodla-s-bruselem/

Hlavní témata řešená CLLD jsou tato:
• Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově
• Stabilizace obyvatelstva zvyšování a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí ve venkovském prostoru
• Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti. 
• Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života).
• Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.
• Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných).
• Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací.
• Realizace pozemkových úprav, realizace opatření zlepšujících biodiverzitu.
• Podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.
• Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, koordinace agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny.


Attachments:
Download this file (Dohoda o partnerství ČR a EU.pdf)Dohoda o partnerství ČR a EU[ ]3019 kB