1. VK má 5 členů, zasedání zvolí ze svých členů předsedu
 2. Na společném zasedání VK, VK rozhodne hlasováním o jednotlivých projektech, zda vyhovují kritériím přijatelnosti. Posouzení administrativních náležitostí spadá do kompetencí MAS.
 3. V případě rozdílného stanoviska VK o přijatelnosti projektu rozhodne VK nadpoloviční většinou.
 4. Předseda VK svolá zasedání VK nejpozději do týdne od ukončení příjmu žádostí do výzvy. Zde předseda rozdělí projektové žádosti mezi jednotlivé členy VK a to tak, aby nedošlo ke konfliktu zájmů a každý projekt byl hodnocen nejméně 2 členy VK. Jednotliví členové VK si přeberou od předsedy kopie projektů, které budou hodnotit.
 5. Každý člen podepíše čestné prohlášení o nepodjatosti vůči projektům, které mu byly přiděleny k posouzení.
  • Člen VK nesmí hodnotit projekty, které:
   • pomáhal zpracovávat nebo konzultovat,
   • podává organizace, jejímž je členem, nebo která ho zaměstnává, nebo pro kterou dobrovolně pracuje,
   • podává žadatel, jehož sídlo je ve stejné obci jako bydliště hodnotitele,
   • nebo pokud hodnotitel cítí, že je vůči konkrétnímu projektu podjatý.
  • V případě nejasností o podjatosti hodnotitele rozhoduje nadpoloviční většinou VK.
  • VK má 5 členů, zasedání zvolí ze svých členů předsedu.
 6. Členové VK přidělí jednotlivým projektovým žádostem body dle bodovací tabulky. Své bodování zapíší do bodovacího „Protokolu pro hodnocení“. Protokol odevzdají předsedovi. Tato fáze proběhne do 5 pracovních dnů od předání projektů hodnotitelům.
 7. Po odevzdání bodovacích protokolů bude vytvořen aritmetický průměr bodového hodnocení. Předseda VK poté vyhotoví seznam projektů seřazených dle získaného součtu bodů.
 8. Při shodném počtu bodů bude lépe hodnocen projekt s větším počtem bodů u kritéria č. 2 - efektivnost nákladů.
 9. Při přetrvávajícím shodném počtu bodů rozhodne veřejné losování.
 10. Tento seznam podepíše předseda VK spolu s dalšími přítomnými členy VK a odevzdá manažerce MAS.
 11. Do doby schválení vybraných projektů Správní radou se členové VK zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v procesu hodnocení projektů dozvěděli.
 12. Každý hodnotitel podepíše čestné prohlášení, že bude dodržovat „Pravidla pro práci výběrové komise - Etický kodex“.