1. Člen Programového výboru se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nečestné praktiky, jako je nelegální získávání informací či jejich zneužívání, podplácení, cenové a jiné dohody, nedovolené zvýhodňování konkrétních fyzických či právnických osob, apod.

2. Člen Programového výboru při plnění svých povinností dbá na veřejný prospěch a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost Místní akční skupiny. Předchází sporům a v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení. Člen programového výboru neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani jiné členy MAS Polabí.

3. Člen Programového výboru se rozhoduje s ohledem na možnost dostát svého závazku. Přijímá pouze takové úkoly, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí. Naopak odmítá úkoly, které by byly v rozporu s řádem a tímto etickým kodexem, nebo by si byl vědom, že jejich splnění není schopen garantovat.

4. Člen Programového výboru má na paměti, že při jednání výboru, jakož i při jednání s organizacemi jménem Místní akční skupiny Polabí, zastupuje zájmy Místní akční skupiny v příslušném kraji, nikoli pouze své vlastní nebo zájmy své mateřské organizace. Informace získané při výkonu členství člen nevyužívá pro svůj soukromý zájem.

5. Při jednání Programového výboru se člen Programového výboru chová dle zásad korektního jednání – o slovo do diskuze se přihlásí, po vyzvání řídícího jednání se vyjádří stručně k problematice, nebude se odchylovat od tématu a zaměří se především na její řešení.

6. Člen Programového výboru se zodpovědně připravuje na jednání tohoto výboru a k
tématům si připravuje své stanovisko. Úkoly řeší v termínu.

Dodržováním tohoto Etického kodexu jsou zavázáni všichni členové Programového výboru.

Členové Programového výboru stvrzují svým podpisem souhlas s dodržením tohoto kodexu.