LEADER

LEADER je metoda , která se opírá o místní a neziskové subjekty.  Zastoupeny jsou činitelé  veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací  a občané, odborníci.  Hlavním klíčem metody LEADER je  vlastní rozvojová strategie regionu a projekty, které ze strategie vychází.

 

MAS Polabí, o.p.s. zatím připravuje podklady ke strategii formou dotazníkového šetření a sběru inforamcí na základě řízeného dotazování, tak aby byly veškeré infomrace řádně a detilně zaznamanány a zpracovány na nadcházející programové  období 2014 -2020

Principy, které se snaží   MAS dodržovat:

  • sleduje aktuální problémy, regionu 
  • vzdělává a organizuje odborné workshopy
  • organizje místní autority, které mají zájem se podílet na rozvoji regionu, organizuje poradenský servis
  • vychází ze systému ,,biottom- up", tzn. od místních lidí 
  • zapojuje širokou veřejnost

Cílem je rozvoj regionů především venkova a podpora projetků vzešlých  od  obcí, ale i místních podnikatelů a neziskových organizací s důrazem na rozvoj spolurpáce a partnerství mezi jednotlivými sektory navzájem.

Užitečné odkazy:

http://nsmascr.cz/?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=640

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/program-rozvoje-venkova/opatreni-osy-iv/